Δραστηριότητες

Το έργο έχει προβεί σε ενδελεχή ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στην Ευρώπη, προκειμένου να προσδιοριστούν οι πιο πιεστικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή. Με βάση την ανάλυση αυτή, προσδιορίστηκε ένα σύνολο βασικών δεξιοτήτων ως κρίσιμων για την επιτυχία στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι δεξιότητες αυτές έχουν επιλεγεί προσεκτικά για να παρέχουν στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για να περιηγηθούν στο πολύπλοκο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή εποχή. Αυτή η πρώτη δραστηριότητα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών θεμάτων, όπως εισαγωγή στην ψηφιακή κοινωνική επιχειρηματικότητα, ανάλυση κοινωνικών αναγκών, κοινωνικά επιχειρηματικά μοντέλα, στρατηγικές χρηματοδότησης, χρηματοδότηση και προϋπολογισμός, ψηφιακό μάρκετινγκ, διαχείριση ομάδων και ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα θέματα αυτά θα εξεταστούν από την κοινοπραξία μέσω μιας σειράς συναντήσεων εταίρων και μπορούν να προσαρμοστούν ή να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες, ανάλογα με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα. Παρέχοντας στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε αυτές τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις, το έργο στοχεύει να τους δώσει τη δυνατότητα να γίνουν αποτελεσματικοί και επιτυχημένοι κοινωνικοί επιχειρηματίες. Είτε ξεκινούν μια νέα επιχείρηση, είτε αναζητούν χρηματοδότηση για μια καινοτόμο ιδέα, είτε αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της διαχείρισης ομάδων και του ψηφιακού μάρκετινγκ, οι συμμετέχοντες θα έχουν τις δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν. Με την υποστήριξη της κοινοπραξίας και της ευρύτερης κοινότητας των κοινωνικών επιχειρηματιών σε όλη την Ευρώπη, το έργο είναι έτοιμο να έχει σημαντική επίδραση σε αυτή την περιοχή και παραπέρα.

Η δεύτερη δραστηριότητα είναι το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ψηφιακή κοινωνική επιχειρηματικότητα (DSE). Το περιεχόμενο του μαθήματος θα αναπτυχθεί σε συνεργασία από τους εταίρους του έργου κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου, και η αρχική υλοποίηση θα διεξαχθεί διαδικτυακά στο πλαίσιο της κοινοπραξίας του έργου. Κάθε εταίρος θα παρουσιάσει τις ενότητες που έχει ηγηθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου υλοποίησης, επιτρέποντας στη σύμπραξη να τις επανεξετάσει και να λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις πριν από την παρουσίασή τους στην ομάδα-στόχο. Το μάθημα θα είναι δομημένο και θα διαρκέσει 30 ώρες, καλύπτοντας θέματα όπως η ψηφιακή κοινωνική επιχειρηματικότητα, η ανάλυση κοινωνικών αναγκών, το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο, οι ιδέες χρηματοδότησης, η χρηματοδότηση και ο προϋπολογισμός, το ψηφιακό μάρκετινγκ, το ψηφιακό μοντέλο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι ανθρώπινοι πόροι και η διαχείριση ομάδων και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αρχικά, προβλέπεται η διεξαγωγή του μαθήματος δια ζώσης, αλλά η σύμπραξη θα αποφασίσει αν θα το προσφέρει πλήρως διαδικτυακά ή εν μέρει δια ζώσης και διαδικτυακά κατά τη φάση υλοποίησης, ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας-στόχου. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει στην εταιρική σχέση να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του μαθήματος και να συλλέγει ανατροφοδότηση από τους τελικούς χρήστες. Η κοινοπραξία θα καθορίσει ποιοι εταίροι θα προσφέρουν το μάθημα.

Η τρίτη δραστηριότητα αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της χρησιμότητας του μαθήματος ψηφιακής κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω μιας διαδικασίας τεσσάρων βημάτων που συνεχίζει με τους υποψήφιους ψηφιακούς κοινωνικούς επιχειρηματίες μέσω ενός διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος. Η διαδικασία περιλαμβάνει την προετοιμασία του διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος με την υποστήριξη εικονικών εργαστηρίων, τη μεταφόρτωση περιεχομένου στο περιβάλλον, τη διεξαγωγή δια ζώσης εργαστηρίων και τη παρακολούθησης διαδικτυακών εργαστηρίων με διδασκαλία. Κατά τη διάρκεια των δια ζώσης εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες θα ομαδοποιηθούν σε δύο ή τρεις ομάδες και θα καθοδηγούνται από τους εκπαιδευτές τους για να σχεδιάσουν τις δικές τους ψηφιακές κοινωνικές επιχειρήσεις με ένα σχέδιο που θα ακολουθήσουν. Τα σχέδια αυτά θα μεταφορτωθούν στο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης, το οποίο θα παρακολουθεί ο εκπαιδευτής της ομάδας. Στα διαδικτυακά εργαστήρια παρακολούθησης της διδασκαλίας, οι ομάδες αυτές θα συναντιούνται τακτικά με τους εκπαιδευτές-καθηγητές τους για να λαμβάνουν ενημερώσεις και ανατροφοδότηση σχετικά με το έργο τους. Στο τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν την επιχείρησή τους και θα λάβουν ένα πιστοποιητικό, επικυρώνοντας τις δεξιότητες που απέκτησαν.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου έχουν προγραμματιστεί τρεις διακρατικές συναντήσεις με φυσική παρουσία. Εκτός από τις δια ζώσης συναντήσεις, θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον τρεις εικονικές συναντήσεις. Η πλειονότητα των επαφών κατά τη διάρκεια του έργου θα είναι διαδικτυακές, αλλά οι συναντήσεις δια ζώσης είναι απαραίτητες για την ανταλλαγή εμπειριών, τη συζήτηση της περαιτέρω ανάπτυξης και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επόμενα στάδια του έργου. Οι διακρατικές συναντήσεις αποτελούν επίσης μια ευκαιρία για την παρουσίαση της ομάδας έργου στις τοπικές ομάδες-στόχους και την επικοινωνία των ιδεών, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου. Ο συντονιστής της εταιρικής σχέσης θα προετοιμάσει κάθε συνάντηση σε συνεννόηση με τον εταίρο υποδοχής.

Η δραστηριότητα διάδοσης του έργου θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους στόχους και τους σκοπούς του έργου. Ο σχεδιασμός ενός λογότυπου είναι το πρώτο βήμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η μοναδικότητα και η αναγνωρισιμότητα του έργου. Μακροπρόθεσμα, το έργο στοχεύει να προσεγγίσει περισσότερο κοινό μέσω διάφορων καναλιών, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια, άρθρα. Η διάδοση θα περιλαμβάνει τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και εκπαιδεύσεων για την προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού. Η πρωταρχική εστίαση αυτής της δραστηριότητας είναι η προώθηση των ορόσημων του έργου, των επιτευγμάτων του και η ανάδειξη του αντίκτυπου του έργου στην ομάδα-στόχο. Με τον τρόπο αυτό, το έργο θα αποκτήσει προβολή και αναγνώριση, γεγονός που θα οδηγήσει σε πιθανές συνεργασίες και συμπράξεις με άλλους οργανισμούς στον τομέα.

Εκτός από τις κύριες δραστηριότητες του έργου, θα λάβουμε τα μέτρα που απαιτούνται για τη διαχείριση του έργου και το συντονισμό μιας πολυεθνικής ομάδας. Η διαχείριση του έργου, η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και η ποιότητά τους, καθώς και όλοι οι τομείς της εμπλοκής των εταίρων θα επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Η διαδικασία αξιολόγησης θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Οι συχνές αναφορές θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της επικοινωνίας, της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και της ποιότητας των αποτελεσμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των ομάδων-στόχων.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive