Tegevused

Projekti raames on põhjalikult analüüsitud praegust olukorda Euroopas, et teha kindlaks piirkonna kõige pakilisemad vajadused ja probleemid. Selle analüüsi põhjal on leitud komplekt põhioskusi, mis on sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas edu saavutamiseks üliolulised. Need oskused on hoolikalt valitud, et anda osalejatele teadmised ja vahendid, mis on vajalikud digitaalse ajastu sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas toime tulemiseks. Esimene tegevus keskendub koolituse sisu väljatöötamisele, mis hõlmab mitmeid olulisi teemasid, sealhulgas sissejuhatust digitaalsesse sotsiaalsesse ettevõtlusse, sotsiaalsete vajaduste analüüsi, sotsiaalseid ärimudeleid, rahastamisstrateegiaid, rahandust ja eelarvestamist, digitaalset turundust, meeskonna juhtimist ja e-kaubandust. Konsortsium käsitleb neid teemasid mitmetel partnerkohtumistel ning neid võib vajaduse korral kohandada või muuta, et reageerida valdkonna viimastele arengutele. Pakkudes osalejatele juurdepääsu nendele olulistele oskustele ja teadmistele, on projekti eesmärk anda neile võimalus saada tõhusateks ja edukateks sotsiaalseteks ettevõtjateks. Ükskõik, kas nad käivitavad uue ettevõtte, otsivad rahastust uuenduslikule ideele või navigeerivad meeskonna juhtimise ja digitaalse turunduse väljakutsetes, on osalejatel oskused ja tööriistad, mida nad vajavad arenemiseks. Konsortsiumi ja laiema sotsiaalsete ettevõtjate kogukonna toel kogu Euroopas on projekt valmis avaldama olulist mõju piirkonnale ja kaugemalegi.

Teine tegevus on digitaalse sotsiaalse ettevõtluse põhjalik koolituskursus (DSE). Kursuse sisu töötavad projekti partnerid välja koostöös projekti esimeses etapis ning esialgne rakendamine toimub veebis. Iga partner tutvustab mooduleid, mida ta on esimeses etapis välja töötanud. Partneritelt saadud tagasiside põhjal tehakse parandused ja täiendused. Kursus on struktureeritud ja kestab 30 tundi, hõlmates selliseid teemasid nagu digitaalne sotsiaalne ettevõtlus, sotsiaalsete vajaduste analüüs, sotsiaalne ärimudel, rahastamisideed, rahandus ja eelarvestamine, digitaalne turundus, sotsiaalse ettevõtluse digitaalne mudel, inimressursid ja meeskonnajuhtimine ning e-kaubandus. Esialgu on plaanis teha klassikoolitus, kuid partnerid võivad otsustada, kas pakkuda teha koolitust täielikult veebis või hübriidkoolitusena, sõltuvalt sihtrühma olukorrast. See lähenemisviis võimaldab partnerlusel jälgida kursuse tõhusust ja koguda lõppkasutajatelt tagasisidet. Konsortsium otsustab, millised partnerid kursust pakuvad.

Kolmanda tegevuse eesmärk on tagada digitaalse sotsiaalse ettevõtluse kursuse tõhusus ja kasulikkus neljaastmelise protsessi kaudu, mis tehakse tulevastele ettevõtjatele veebipõhise õpikeskkonna kaudu. Protsess hõlmab veebipõhise õpikeskkonna ettevalmistamist virtuaalse töötoa toega, sisu keskkonda üleslaadimist, füüsiliste töötubade läbiviimist ja veebipõhiste juhendamise töötubade korraldamist. Füüsiliste töötubade käigus rühmitatakse osalejad meeskondadeks ja koolitajad suunavad neid oma tegevust planeerima ning planeeritud teostama. Need plaanid laaditakse üles veebipõhisesse õpikeskkonda, mida juhendaja jälgib. Veebipõhistes juhendamise töötubades kohtuvad meeskonnad regulaarselt oma juhendajatega, et saada tagasisidet oma töö kohta. Programmi lõpus tutvustavad osalejad oma ettevõtet ja saavad sertifikaadi, mis kinnitab nende omandatud oskusi.

Kogu projekti kestel on kavas kolm rahvusvahelist kohtumist. Lisaks füüsilistele kohtumistele toimub vähemalt kolm virtuaalset kohtumist. Enamik projekti kohtumistest toimub veebis, kuid füüsilised kohtumised on olulised kogemuste jagamiseks, edasise arengu arutamiseks ja otsuste tegemiseks projekti järgmisteks etappideks. Riikidevahelised kohtumised on ka võimalus tutvustada projektimeeskonda kohalikele sihtrühmadele ning edastada projekti ideid, tegevusi ja tulemusi. Partnerluskoordinaator valmistab ette iga kohtumise, konsulteerides vastuvõtva partneriga.

Levitamistegevusel on oluline roll teadlikkuse suurendamisel projekti eesmärkidest. Logo kujundamine on esimene samm, et tagada projekti unikaalsus ja tunnustus. Pikemas perspektiivis on projektide eesmärk jõuda avalikkuse ette erinevate kanalite kaudu, nagu sotsiaalmeedia, uudiskirjad, brošüürid, artiklid. Levitamine hõlmab mitmekordistavate ürituste ja koolituste korraldamist, et jõuda laiema publikuni. Selle tegevuse peamine eesmärk on tutvustada projekti eesmärke ja saavutusi ning rõhutada projekti mõju sihtrühmale. Seda tehes saavutab projekt suurema nähtavuse ja tunnustuse, mis toob kaasa potentsiaalse koostöö ja partnerlussuhted teiste valdkonna organisatsioonidega.

Lisaks projekti peamistele tegevustele võtame kasutusele meetmed, mis on vajalikud projekti haldamiseks ja rahvusvahelise meeskonna koordineerimiseks. Projektijuhtimine, tegevuste arendamine ja nende kvaliteet ning kõik partnerite kaasamise valdkonnad vaadatakse pidevalt üle. Hindamismenetlus kestab kogu projekti kestuse. Perioodilisi aruandeid kasutatakse suhtluse, partnerite vahelise koostöö ja väljundite kvaliteedi parandamiseks, et see vastaks kõige paremini sihtrühmade vajadustele.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA ei saa nende eest vastutada. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive